Privacy & Cookie Policy

Dansk version

Information om brug af cookies på www.logima.dk

Ved at benytte denne hjemmeside, www.logima.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

LOGIMA ApS
Brøndbyvester Strandvej 11
DK-2660 Brøndby Strand
Phone: +45 20 10 60 06

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies


Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

• Vi bruger LOGIMAs cookiescript til at finde ud af, hvorvidt du er blevet informeret om hjemmesidens brug af cookies. LOGIMA lagrer ingen data ifm denne cookies.

Præference- cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

• Videoer indlejret på siden er via YouTube. De bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set. Disse cookies er såkaldte Flash cookies.

Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

• Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing – anonym tracking på tværs af hjemmesider


Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies


Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies (gælder alle browser)
 • iPhone, iPad og andet fra Apple
 • Telefoner med styresystemet Android
 • Telefoner med Windows 7

Spørgsmål og klagevejledning

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 20 10 60 06 eller ph@logima.com

Sådan kan du klage over hjemmesidens information om cookies


Hjemmesiden er en del af LOGIMAS cookiemærke, og hvis du som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookie-reglerne, kan du derfor rette din klage til LOGIMA.

Du skal sende din klage til LOGIMA på ph@logima.dk. Klagen skal indeholde:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Din e-mail
 • Dit telefonnummer
 • Hjemmesidens www adresse
 • Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

LOGIMA vil herefter behandle din klage inden for rimelig tid.

 

English Version

Information about the use of cookies on www.logima.dk

By using this site, www.logima.dk, you agree that we may use cookies.

The website owner and contact information

This website is operated and owned by:

LOGIMA
Brøndbyvester Strandvej 11
DK-2660 Brøndby Strand
Phone: +45 20 10 60 06

What is a cookie?

A cookie is a small data file that we save on your computer to keep track of what is happening during your visit and in order to recognize your computer. A cookie is not a program and do not contain viruses.

The website uses cookies

Cookies are necessary to get the website to work. Cookies also helps us to keep track of your visit to the website so that we can optimize and target the site to your needs and interests. Cookies remember, for example, whether you are logged in, what you put into your cart, you have previously visited page, etc.

Here is the overview of the website’s use of cookies and our partners in this regard:

Required cookies

These cookies is required in order that the website can provide a service that the end user explicitly requested. It may, for example. be cookies used for a shopping cart to work.

• We use LOGIMAs cookie script to find out whether you have been informed about the website’s use of cookies. LOGIMA stores no data in connection with this cookies.

Preferential cookies

These cookies are used to ensure the best possible user experience on the website. It is, for example. selected preferences such as language or choices that make navigation easier. Collect any personally identifiable data with this type of cookies.

• Videos embedded on the page is via YouTube. They use include cookies to record the video is displayed and how much of the movie you’ve seen. These cookies are known as Flash cookies.

Operation and optimization cookies

These cookies are used for the operation of the website. It may, for example. be counting the number of visitors or other information to be used for analysis. They are also used in the questionnaires. These cookies can be limited collect data that can be attributed to the individual user.

• We use Google Analytics to analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use (traffic data, including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. You can disable cookies by Google Analytics here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing – anonymous tracking across websites

These cookies are used to track users across their visits to several websites. These cookies can be used to build profiles that show which searches each user has made or which pages they visited. These cookies can store data that identifies the individual user or contain specific information about the user. Anonymous data may be shared with third parties.

To reject or delete your cookies

Rejecting cookies

You can always refuse cookies on your computer by changing the settings in your browser. Where you find the settings depends on which browser you use. However, please be aware that if you do, there are many features and services, you can not use because they presuppose that the website can remember the choices you make.

Deleting cookies

Cookies that you have previously accepted, subsequently erased easily. If you use a PC with a newer browser, you can delete your cookies using shortcut keys: Ctrl + Shift + Delete

Works shortcut keys do not, and / or you are using a MAC, you need to start by finding out which browser you use and then click the appropriate link:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies (for all browser)
 • iPhone, iPad and Apple
 • Phones with Android operating system
 • Phones with Windows 7

Questions and complaints guidance

Do you have questions?

If you have comments or questions relating to our information and / or treatment of personal information, please feel free to contact us at phone +45 20 10 60 06 or ph@logima.com

How can you complain about the website about cookies

The website is part of LOGIMAS cookie brand, and if you as a user believes that the website does not comply with cookie rules, you can therefore direct your complaint to LOGIMA.

You must send your complaint to LOGIMA on ph@logima.dk. The complaint must include:

 • Your Name
 • Your address
 • Your email
 • Your Phone
 • The website www address
 • Detailed description of the contents of the complaint

1Z0-803  
1Z0-804  
1z0-808  
200-101  
200-120  
200-125  ,
200-125  ,
200-310  
200-355  
210-060  
210-065  
210-260  
220-801  
220-802  
220-901  
220-902  
2V0-620  
2V0-621  
2V0-621D  
300-070  
CRISC  
70-411  
000-104  
220-901  
200-355  
640-916  
C_TFIN52_66  
300-070  
300-206  
70-347  
000-089  
100-105  ,
70-483  
1Z0-804  
640-692  
70-487  
70-413  
300-115  
CRISC  
1Z0-803  
70-534  
350-029  
300-209  
EX300  
220-802  
1V0-601  
HP0-S42  
2V0-621D  
70-411  
CISM  
M70-101  
70-461  
210-060  
000-017  
PEGACPBA71V1  
70-410  
EX300  
JN0-102  

LOGIMA will then deal with your complaint within a reasonable time.